h

Gang van zaken rond “de Speeldoos”

21 januari 2019

Gang van zaken rond “de Speeldoos”

Foto: Theater de Speeldoos Vught / Theater de Speeldoos Vught

Omdat de Speeldoos belangrijk is voor veel Vughtenaren en er de laatste allerlei belangrijke ontwikkelingen zijn geweest, vinden wij het als SP belangrijk om de gebeurtenissen nog eens op een rijtje te zetten, alsmede onze conclusies.

De Vughtse raad en ook ambtenaren hadden al jaren het sterke vermoeden dat subsidiegeld door de Speeldoos niet alleen aan de amateurkunst werd besteed zoals afgesproken. Met amateurkunst bedoelen we vooral kinderen en jongeren die muziek-, dans, of theaterlessen krijgen. De subsidie was voor hen bestemd maar ging feitelijk voor meer dan de helft naar optredens van bijvoorbeeld Freek de Jonge, Gers Pardoel en Claudia de Brij.

Dit vermoeden kon ook na onderzoek door bureau Berenschot niet worden bevestigd omdat het bestuur van de Speeldoos niet alle gegevens verstrekte. 

Dat het zolang heeft geduurd voordat er werd ingegrepen komt omdat het theater steeds het voordeel van de twijfel kreeg. Iedere keer als de jaarcijfers van de Speeldoos op tafel kwamen, keurde de raad die uiteindelijk goed maar wel met de nadrukkelijke vraag om meer duidelijkheid. De Speeldoos betekent voor de Vughtenaren namelijk heel veel en daarvan zijn raad en ambtenaren zich terdege bewust. Als je daar de stekker uittrekt dan weet je dat daar gedonder van komt.

Net voor de zomervakantie zette de gemeenteraad een streep. Na jarenlang verzoeken om meer cijfers, geruzie met drie wethouders en vele ambtenaren, twee onderzoeken waarvan één door Berenschot (toch ook niet de minste) werd nog steeds niet inzichtelijk waaraan het geld besteed werd. Daarom werd besloten het contract met de Speeldoos te gaan beëindigden. Van een bezuiniging op de amateurkunst was echter geen sprake want het geld (de subsidie bedraagt ca. 350.000 euro) zou nu gewoon rechtstreeks naar de verenigingen gaan die de muzieklessen e.d. verzorgen. Zij konden dan zelf met de Speeldoos de huur van de ruimte regelen.

De Speeldoos maakte daarop bekend dat zij dan niet langer het voortbestaan konden garanderen en liet ook weten dat de musical-lessen (stars on stage) beëindigd werden.

Het gevolg was dat heel Vught over de gemeenteraad heen viel. Ook bestuur en directie van De Speeldoos lieten zich niet onbetuigd. Veel raadsleden zijn uitgescholden of hebben erg vervelende mails ontvangen met verwensingen.

In november presenteerde de interim-directeur (de huidige directeur zat ziek thuis) een nieuwe begroting waaruit bleek dat met ongeveer 150.000 euro, dat is dus minder dan de helft van het huidige subsidiebedrag, er een goed verzorgd amateurtheater kon komen. Uit dat bedrag konden de huren worden betaald van de verenigingen en dergelijke. Dit bevestigde het vermoeden van de gemeente dat er in het verleden subsidiegeld aan de professionele kunsten is uitgegeven.  De interim-directeur gaf ook nog aan dat professioneel theater inderdaad niet zonder subsidie mogelijk was. Hij pleitte ook voor voortzetting van de huidige situatie omdat het bedrag dat uitgegeven werd aan professionele kunst, niet zo hoog was als elders in het land.

Op 17 december jl. is de raad uitgenodigd door het bestuur van de Speeldoos. Ondergetekende ging er heen in de veronderstelling dat de raad eindelijk inzicht zou gaan krijgen en dat duidelijk zou worden waar het fout was gegaan. In plaats daarvan werd een lezing gehouden over het belang van kunst en cultuur en de toekomstmogelijkheden van de Speeldoos. Pas na afloop van die lezing kwam het gesprek op gang over het verleden maar wel op initiatief van de raad! Helaas werd door het bestuur van de Speeldoos nog steeds ontkend dat het geld niet was besteed volgens de afspraken. 

De raad heeft er in de vergadering van 18 december voor gekozen om de samenwerking met de Speeldoos te stoppen als het huidige bestuur en de directie zouden blijven zitten. Want hoe kan de gemeenteraad een bestuur vertrouwen dat al die jaren gemaakte afspraken niet is nagekomen en dat de raad er zelfs van betichtte "dom" te zijn (en dan druk ik mij nog fatsoenlijk uit). Dan zou de raad financieel wanbeleid gedogen met geld van de Vughtse inwoners.

Bovendien is inmiddels ook duidelijk geworden dat de zaal bij professionele optredens vaak onderbezet was en dat de bezoekers voor meer dan de helft uit andere gemeenten kwamen. Vughtenaren betaalden dus het kaartje voor iemand van buiten Vught. En tenslotte is ook bekend dat er veel achterstallig onderhoud is en er voor ruim 900.000 euro verbouwd/gerenoveerd moet worden om de Speeldoos weer aan de eisen van deze tijd te laten voldoen.

Inmiddels is het bestuur inderdaad opgestapt en wordt er momenteel door de gemeente geprobeerd een nieuw bestuur te formeren. De interim-directeur zal de komende tijd nog de dagelijkse gang van zaken waarnemen totdat er een nieuwe directeur is aangesteld.

De gemeenteraad heeft veel te lang vrij spel gegeven aan de Speeldoos om geen verantwoording af te leggen. Dat boetekleed dient het bestuur van de gemeente aan te trekken. Dat had anders gemoeten. Ook toont de gang van zaken volgens ons de noodzaak aan van een controlerende Rekenkamer die echter onlangs door de coalitie werd weggestemd.

Maar nu moeten we verder kijken. Wij ondersteunen als SP de stappen die nu door de gemeente zijn gezet en wij hopen dat er snel invulling wordt gegeven aan het voortzetten van de amateurkunsten.

Suzanne van Wiggen (fractievoorzitter)

Zie ook:

U bent hier