Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Vught

Voor jezelf, Voor elkaar

Lijsttrekker: Suzanne van Wiggen

SP-lijsttrekker Suzanne van Wiggen gaat zich de komende jaren vooral inzetten om van Vught weer een woonplaats te maken voor jongeren en starters. 'Iedereen weet dat Vught een sterk vergrijzende gemeente is, maar er is weinig besef van de gevolgen daarvan.'

Suzanne van Wiggen (1962) woont in de wijk Schoonveld en werkt als organisatieadviseur. Vanaf haar komst naar Vught in 1993 zet ze zich in voor de Vughtse politiek. Jongeren zijn volgens haar de toekomst van Vught en het stoort haar dan ook enorm dat er zo weinig voor hen gebouwd wordt. 'Toen ik naar Vught kwam, woonde hier een grote vriendengroep. Ik ben de enige die hier nog woont, de anderen hebben allemaal hun geluk elders moeten zoeken omdat ze het wonen in Vught niet konden betalen. Ondertussen lokken we wel rijke ouderen van buiten Vught met riante woningen op prachtige locaties. Ja, zo jaag je jongeren echt weg!'

Avulo video: De SP zet zich in voor betaalbare woningen. Klik hier!
Enkele vragen aan Suzanne.  Klik hier!
Het verkiezingsprogramma in het kort zien in een filmpje? Klik hier!
Een informatief filmpje over de sleepwet zien?  Klik hier!

1. Suzanne van Wiggen

Meer informatie

2. Mamoun Yacoub

Meer informatie

3. Jef Teulings

Meer informatie

4. Fred op ‘t Hoog

Meer informatie

5. Patrick van Oostenbrugge

6. Marianne de Koning

7. Peter Mulders

8. Kees van den Elzen

9. Peter Kradolfer

Meer informatie

10. Willem van der Pas

Meer informatie

11. Lian Teulings

12. Mariëtte Broeren

13. Martien van Engelen

14. Nenne Veldhuizen

15. Sjaak van Haaster

16. Sjoerd Janssens

17. Henri Swinkels

Meer goedkope woningen

Wij kiezen voor sociale huur- en koopwoningen en voor meer jongerenhuisvesting.

Betere armoedebestrijding, vooral onder kinderen

We bundelen de krachten met alle organisaties die behulpzaam zijn bij armoedebestrijding en ondersteunen de Voedselbank.

Eerlijk delen

We willen een eerlijke verdeling van de enorme overlast die de verbouwingen van de N65 en het spoor opleveren.

Een lokale rekenkamer

Wij zijn ervan overtuigd dat een democratische gemeenteraad zich wil laten controleren.

Een gemeentelijk sociaal zorgfonds

We springen bij als noodzakelijke voorzieningen en zorg niet beschikbaar dreigen te worden.

Voor elkaar

In een rijke gemeente als de onze, in één van de rijkste landen ter wereld, zouden we met elkaar in staat moeten zijn om voor iedereen een fatsoenlijk huis, goede (thuis)zorg, goed onderwijs en genoeg én gezond eten te garanderen. Zelfs als mensen door omstandigheden, domme pech, hun leeftijd of gezondheid die basisbehoefte voor zichzelf niet meer kunnen organiseren.

De komende tijd komt er nogal wat af op onze gemeente. Binnen afzienbare tijd gaan de N65 en het spoor op de schop. Dat betekent dat er heel veel overlast op ons afkomt, vooral voor de omwonenden. De SP kiest ervoor om niet alleen de direct betrokkenen te confronteren met de lastige situatie maar dat iedereen een deel van de overlast oppakt.

Vught is in de Nationale Monitor Duurzame Gemeente als tweede beste gemeente uit de bus gekomen. Een gemeente is voor de SP pas écht duurzaam als er sociale samenhang is, als mensen elkaar willen helpen, betrokken zijn bij elkaar. Wanneer het bestuur samen met de inwoners van Vught er willen zijn voor elkaar!

Vught scoort weliswaar goed op de Monitor maar aan sociale samenhang ontbreekt er nog wel het een en ander. Er worden nauwelijks woningen gebouwd in de betaalbare sector en evenmin in de sociale sector. In Vught is het voor jonge mensen bijna onmogelijk om er te blijven wonen.

We verdrijven de jongeren en lokken de ouderen, terwijl Vught al een vergrijzende gemeente is. De gemiddelde leeftijd blijft stijgen. De komende vier jaar zet de SP in op een verschuiving van het woningbouwprogramma. Wij willen voor jongeren en starters meer woningen in het goedkopere segment. Woningen van ouderen willen we aanpassen zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen.

In Vught heerst helaas ook armoede. De cijfers liegen er niet om. Terwijl de economie weer aantrekt en iedereen het beter zou moeten krijgen, blijven groepen mensen onder de armoedegrens steken. Het gebeurt steeds vaker dat kinderen met honger naar school gaan omdat er thuis niet genoeg te eten is. Soms als gevolg van te weinig inkomen en soms is er wel voldoende inkomen maar is als gevolg van schulden, wat er overblijft niet toereikend. Zo komen arme en rijke kinderen, arme en rijke gezinnen steeds vaker tegenover elkaar te staan in plaats van naast elkaar. Het armoedebeleid moet praktischer en ruimhartiger worden zodat iedereen in Vught voldoende te eten heeft en mee kan doen met het sociale leven in Vught.

Maatschappelijke duurzaamheid kenmerkt zich door duurzaam handelen in relatie met anderen. Duurzaam handelen is te werk gaan met oog voor mens, dier, milieu én economie. Duurzaam handelen is ervoor zorgen dat de drie P’s (people-planet-profit) in balans zijn. De SP in Vught werkt aan een samenleving die voor alle inwoners duurzaam is.

Wilt u meer weten over de SP in Vught en Cromvoirt? Op onze website www.vught.sp.nl vindt u meer informatie over onze standpunten en activiteiten. Vragen kunt u stellen via de mail: vught@sp.nl

Natuurlijk reken ik erop dat u 21 maart 2018 gaat stemmen! En vanzelfsprekend hoop ik dat wij uw stem mogen krijgen!

Suzanne van Wiggen

lijsttrekker voor SP Vught en Cromvoirt

Verkiezingsprogramma 2018 in het kort

Besturen met elkaar

Er komt weer een Lokale Rekenkamer met externe deskundigen die het gemeentelijk beleid en de effecten daarvan gevraagd en ongevraagd tegen het licht houdt.

 • Bij aanvang van de nieuwe raadsperiode laten we de bestuursorganisatie door een onafhankelijke instelling doorlichten op overbodige activiteiten en verborgen geld. We kijken naar nut en noodzaak van niet (volledig) benutte reserveringen, "potjes", budgetten, de inhuur van externe adviseurs en onderzoekers.
 • Voordat Helvoirt en Vught samengevoegd worden krijgen inwoners de gelegenheid zich hierover uit te spreken per referendum.
 • Vught blijft een zelfstandige gemeente.
 • We zijn voor samenwerking met andere gemeenten maar we willen niet dat Vught via bestuurlijke achterkamers in een fusie met andere gemeenten terechtkomt.

•   We houden regionale samenwerkingsverbanden zoals Agrifood Capital opnieuw tegen het licht en beoordelen ze op nut en noodzaak. Waar samenwerking succesvol is maken we er meer werk van; waar samenwerking faalt, wordt die beëindigd.

•   We informeren burgers via voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten actief, vroegtijdig, zonder voorbehoud en begrijpelijk over de ontwikkeling van gemeentelijke plannen.

 • We geven de burgers uitdrukkelijk en uitgebreid de mogelijkheden om hun mening te geven bij bouwplannen in heel Vught en verbouwplannen in hun eigen directe omgeving.
 • Openbaarheid is een groot goed en schuiven we niet zomaar terzijde. De SP stemt alleen met beslotenheid in wanneer het gaat over personen of financiële belangen van de gemeente (bijvoorbeeld aanbestedingen). We maken afspraken welke onderdelen vertrouwelijk zijn en voor hoe lang.
 •  We sluiten zoveel mogelijk aan bij burgerinitiatieven in Vught en Cromvoirt.
 • Accommodaties zijn er voor onze inwoners; we zijn er zuinig op maar ze kosten nu eenmaal geld. Exploitatiekosten blijven zo laag mogelijk maar dat geldt eveneens voor de drempel onder de voordeur. Iedereen moet gebruik kunnen maken van de gemeentelijke accommodaties.
 • Op veel manieren hebben de inwoners contact met de gemeente: mondeling, via e-mail of internet, via brieven en telefoontjes, op bijeenkomsten. De inwoners moeten steeds benaderd worden op de manier die het beste past bij de eigen situatie of manier van communiceren.
 • De financiële positie van de gemeente Vught is gezond. Door de grote bijdragen (PHS en N65) die van Vught verwacht worden ten behoeve van het project Rijksinfra is de algemene verwachting dat het onvermijdelijk is, om hierop in te teren. De SP meent dat de huidige extreem lage rentestand voldoende ruimte biedt om via goedkope geldleningen de financiële positie te versterken en mogelijke tegenvallers in de toekomst op te vangen.

Duurzaam leven met elkaar

De SP kiest voor een samenhangend duurzaamheidsbeleid. In een duurzame wereld stem je de behoeften van mensen, de omgeving en de kosten en baten op elkaar af. De aarde wordt niet uitgeput voor de volgende generatie. De aarde wordt zo gebruikt dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben. Momenteel gebruiken we met z’n allen teveel van de wereld. Vooral teveel energie maar ook teveel grondstoffen. Met goed beleid kun je voorkomen dat Vught als gemeente teveel energie en grondstoffen gebruikt.

 • We besparen energie door te kiezen voor energiezuinige apparatuur en middelen.
 • We helpen en ondersteunen initiatieven voor energiebesparing zoals energiecoöperaties (burgerinitiatief Vughtse Energie Transitie).
 • We gaan werken aan een gemeentelijk of regionaal energiebedrijf. Zie de vele voorbeelden in Duitsland en de notitie ‘Duurzame energie voor Oss; realistisch, democratisch en lokaal: energieopwekking in Oss’.
 • De gemeente Vught geeft het goede voorbeeld bij gemeentelijke gebouwen door gebruik van duurzame materialen en indien mogelijk van zonnepanelen.
 • We stimuleren het gebruik van elektrische auto's en scooters door het realiseren of mogelijk maken van meer lokale oplaadpunten (slimme lantaarnpalen) en we verduurzamen het Vughtse wagenpark.
 • We ondersteunen collectieve moestuinprojecten van wijkbewoners.
 • Groen in en om het dorp is belangrijk voor de leefbaarheid van Vught en Cromvoirt. Bestaand groen moet zoveel mogelijk behouden blijven en vrij toegankelijk zijn.
 • We houden Vught en Cromvoirt groen door bomen zoveel mogelijk te sparen, de oevers van de IJzeren Man niet te bebouwen en recreatie kleinschalig te houden.

Milieu

 • We gaan meer gebruik maken van lokale vormen van groene energie-opwekking.
 • We blijven onder de grenzen van geluids- en fijnstofplafonds bij Vughtse en Cromvoirtse infrastructuurprojecten.
 • We meten de fijnstof in Vught en willen (verkeers)maatregelen kunnen nemen om het fijnstofniveau drastisch te verlagen. Hiervoor zal de landelijke politiek regelmatig benaderd worden.
 • We geven voorlichting over het gebruik van schoonmaakmiddelen in de openbare ruimte en het Vughtse systeem van gescheiden regenwaterafvoer om vervuiling van de vijvers te voorkomen.
 • Bij verbeteringen aan spoor en wegen door en rondom Vught willen wij dat het geluidplafond bij oplevering minstens 2db. onder het wettelijke geluidplafond ligt. Daarvoor zullen wij onze landelijke en provinciale collega’s benaderen.
 • Hetzelfde geldt bij sanering van bestaande overschrijdingen van geluidsplafonds. De kosten van de sanering komen wat ons betreft voor rekening van de veroorzaker, dus niet voor de gemeente Vught.
 • We maken in overleg met winkeliers afspraken over de vrachtwagens die hen bevoorraden om ervoor te zorgen dat zij de woonomgeving minder vervuilen.
 • Een meetnet voor geluid- en luchtkwaliteit in de omgeving van de Vughtse infrastructuur wordt uitgebreid om de praktijk van het modelmatig wegrekenen en wegmoffelen van overlast terug te dringen.
 • De te grote luchtvervuiling door autowegen en het spoor in en rondom Vught wordt aangetoond en gaan we bestrijden met de hulp van de landelijke en provinciale collega’s.
 • We analyseren de doorvoer van gevaarlijke stoffen per spoor en proberen met behulp van ons landelijk en provinciaal netwerk, risicovolle situaties te stoppen.
 • We bestrijden schaliegasboring en -winning in of nabij onze gemeente. Samen met andere gemeenten, de provincie en het parlement verzetten we ons nog steeds tegen de sterk verouderde Mijnbouwwet die nadelig is voor de bewoners.
 • We bestrijden actief de vele illegale drugslaboratoria.
 • In samenwerking met ondernemers, scholen, jeugdwerk en sportverenigingen pakken we het zwerfvuil aan. De Zwerfvuildag wordt vanzelfsprekend weer in ere hersteld.

Infrastructuur: solidair met elkaar

De komende jaren vormen de opmaat voor enorme veranderingen in Vught. Zowel het spoor als de N65 gaan volledig op de schop en zullen veel overlast veroorzaken. Op deze infrastructurele werken heeft Vught niet zoveel invloed meer; de besluiten staan zo’n beetje vast. Wel zal de SP er nadrukkelijk op toezien dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Dat geldt vooral voor de Vughtse Regeling die omwonenden probeert te compenseren voor het kwijtraken van hun huis. Samen met alle inwoners willen we die overlast zoveel mogelijk beperken. We staan open voor suggesties die de hinder verminderen.

Leren met elkaar

Voor Kinderen (0-12)

 • We voeren een speelruimtebeleid en daarin krijgt de buurt medezeggenschap over de aanwezige speelruimte.
 • In elke woonwijk wordt minstens 3 procent van de grond bestemd voor buitenspeelruimte
 • De SP kiest voor een tweede kinderboerderij, met zonne-energie (actie 'Kinderboerderijen in de zon').
 • De SP pleit voor een dorpsmoestuin, zo mogelijk samen met de bestaande kinderboerderij op Voorburg, biologisch werkende boeren uit de buurt, de Natuur- en Milieugroep Vught, Jeugdnatuurwacht en scholen.
 • We investeren in de Stichting Leergeld die zich inzet voor de maatschappelijke participatie van kinderen van 4 tot 18 jaar. Deze kinderen komen zonder extra steun vaak aan de zijlijn van de samenleving terecht.

Voor Jongeren (12+)

 • We betrekken jongeren bij de Vughtse samenleving. Dit doen we onder andere vanuit het jongerencentrum Elzenburg.
 • We stimuleren de actieve deelname van jongeren aan vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages, waardoor zij zich bewust worden van wat er speelt in de maatschappij en hoe waardevol hun bijdrage is. Op deze manier komt vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage in het teken te staan van leefbaarheid van en betrokkenheid.
 • Het jongerencentrum Elzenburg wordt in stand gehouden en een optimaal gebruik voor en door jongeren wordt bevorderd.
 • Bij alle aanbestedingen en subsidies van de gemeente leggen we vast hoeveel stage- en leerwerkplekken de opdrachtnemer moet verzorgen voor jongeren tot 27 jaar. De school is te allen tijde verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats voor leerlingen.
 • Wij ondersteunen werkgevers die jongeren een werkplek bieden voor de beroeps­begeleidende leerweg (BBL) niveaus 1 en 2.
 • Het Vughtse signaleringssysteem Zorg voor Jeugd, waarin jeugdzorg, huisartsen, politie en jeugdwerk met elkaar samenwerken, wordt verder ontwikkeld om te voorkomen dat jongeren ontsporen.

Voor Jong volwassen (18+)

 • We stimuleren werkgevers om jonge arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.
 • Bestaande arbeidsplaatsen met begeleiding via de sociale werkvoorziening, worden beschermd.
 • In samenwerking met de regio werken we aan een Jeugdwerkgarantieplan: geld dat jongeren aan uitkering zouden krijgen, wordt ingezet om hen in dienst te nemen op een werkervaringsplaats tegen een volwaardig loon.
 • We vinden het noodzakelijk dat de taken van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) worden uitgebreid voor Vughtse en Cromvoirtse jongeren. Het RMC zou alle jongeren tot 23 jaar moeten gaan volgen, ongeacht hun kwalificatieplicht (extra contactmomenten adolescenten).

Samen leven met elkaar

Armoede

 • De gemeente neemt het initiatief tot een nieuw Armoedepact en bundelt daarbij de inzet van alle organisaties die iets tegen armoede (vooral bij kinderen) kunnen doen.
 • We vragen bij belangrijke gemeentelijke beslissingen een armoede-effectrapportage.
 • Middelen die het kabinet toevoegt aan het gemeentefonds voor armoedebeleid worden alléén met dat doel ingezet en worden dus geoormerkt.
 • De Voedselbank verdient steun van de gemeente en krijgt die dus ook. We ondersteunen eveneens initiatieven als de Kledingbank en het Repair Café Vught.
 • We willen vroegtijdige (schuld)hulp, bijzondere bijstand en een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid.
 • De schuldhulpverlening blijft minimaal op het huidige niveau maar we beperken de bureaucratie. Dus: zo min mogelijk formulieren.
 1. •   De gemeentelijke inkomensvoorzieningen voor mensen met een laag inkomen, zoals witgoed-regeling, langdurigheidtoeslag, bijzondere bijstand en collectieve ziektekostenverzekering blijven in stand. Wij willen ruimere mogelijkheden om bijstand te krijgen, tot 120% van de bijstandsnorm.
 2. •   We zorgen ervoor dat iedereen die rond moet komen van een te laag besteedbaar inkomen mee kan doen aan cultuur, kunst, sport en spel. Wij hanteren hierbij de norm van de voedselbanken.
 3. •   We werken samen met de stichting Leergeld Vught die er voor zorgt dat kinderen van 4 t/m 18 jaar mee kunnen doen met activiteiten op school, hobby's, bijlessen, sport of die geconfronteerd worden met buitengewone studiekosten.
 • Als mensen langer thuis moeten blijven wonen, zullen woningaanpassingen vaker aan de orde zijn. De gemeente informeert betrokken burgers daarover actief (mogelijk in samenwerking met de Woonadviseurs van Ouderen Samen en buurtregisseur) en steunt de inwoners die zelf een noodzakelijke woningaanpassing niet kunnen betalen.

Veiligheid

 • We zetten de Vughtse wijkagenten bij voorkeur in met een duidelijke preventieve functie. Daarvoor moeten ze vooral op straat zijn; het is belangrijk dat zij de mensen in de wijk kennen.
 • De SP Vught zal maatregelen uit veiligheidsoverwegingen nauwlettend volgen en iedere vorm van (mogelijke) privacy-schendingen vermijden.
 • De SP wil de procedure van aangifte vereenvoudigen.

 

Verkeersveiligheid

 • Rondom scholen worden zoveel mogelijk auto-te-gast situaties gecreëerd. Dat geldt ook voor woonwijken.
 • We verbeteren onoverzichtelijke en gevaarlijke kruisingen en verbindingen tussen wegen, fiets­en voetpaden zoals de Ovonde.
 • De snelheid in 30 km-gebieden wordt vaker gehandhaafd.

Welzijn

 • Overlast door verwarde mensen is veelal een direct gevolg van het regeringsbeleid van extramuralisering van de zorg. Mensen die zorg nodig hebben konden in het nabije verleden terecht in zorginstellingen. Als gevolg van bezuinigingen zijn mensen die kampen met dementie, een psychische aandoening of een andere mentale beperking, gedwongen langer thuis te blijven. Mensen die al opgenomen waren, zijn vaak teruggeplaatst in woonwijken. De SP is van mening dat niet iedereen zonder bijzondere zorg kan en/of wil. Wanneer deze inwoners overlast voor andere inwoners geven, willen wij dit graag oplossen met Welzijn Vught, de GGD en in samenspraak met de wijkagent.
 • De gemeente sluit aan bij bestaande sociale of buurtnetwerken en stimuleert de totstandkoming ervan. Deze netwerken worden actief geïnformeerd en betrokken bij besluitvorming in de gemeenteraad. Er komt één door de gemeente aangestelde buurtregisseur die diverse netwerken met elkaar in verbinding brengt.
 • Er komen laagdrempelige ontmoetings- en informatiepunten in de wijken. Een goed voorbeeld hiervan is de Rode Rik.
 • Bij te vervangen straatmeubilair plaatsen we slimme lantaarnpalen die ook kunnen worden gebruikt als laadpalen voor elektrische auto’s. Dit met het oog op 2025 als er alleen nog maar elektrische auto’s worden verkocht.
 • We bieden verenigingen en organisaties goede en betaalbare gemeentelijke accommodaties voor hun activiteiten, zodat verenigingen minder kosten maken en zodat alle bewoners goedkoper toegang krijgen tot deze accommodaties.
 • Om alle inwoners meer in aanraking te laten komen met kunst en cultuur, biedt elke gesubsidieerde instelling in Vught of Cromvoirt een keer per jaar een gratis voorstelling of Open Dag aan.
 • Voor onze woonwijken stellen we budget beschikbaar voor kleine verbeteringen of aanpassingen in de openbare ruimte. Dit op basis van verzoeken van bewoners.

Fietsen

In Vught stimuleren we het gebruik van de fiets en ontmoedigen het gebruik van de auto. Het principe wordt: Je kunt overal komen met de auto, maar met de fiets ben je sneller!

 • We willen voldoende fietsstallingen bij het station, de winkelcentra, sportaccommodaties en scholen.

Bereikbaarheid

 • We realiseren bij voorzieningen voldoende parkeerplaatsen voor ouderen en mensen met een beperking.
 • De bereikbaarheid van gemeentelijke gebouwen, accommodaties, winkelcentra, scholen, gezondheidscentra en verzorgingshuizen voor voetgangers en fietsers wordt onderzocht en zo nodig verbeterd. Hierbij wordt de maatlat zo gelegd dat ook mensen met een beperking de gebouwen eenvoudig kunnen betreden.
 • Scholen, bejaardenhuizen en gezondheidscentra moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, buurtvervoer en seniorenbus.

Werken met elkaar

 • De gemeente besteedt extra zorg aan behoud en het creëren van werk voor jongeren, mensen in de bijstand en mensen met een beperking. De gemeente doet dit door het aanbieden van en bemiddelen naar leerwerkplekken en (maatschappelijke) stages.
 • Bij opdrachten verstrekt door de gemeente boven een bedrag van 100.000 euro wordt de opdrachtnemer verplicht gesteld om per 100.000 euro te voorzien in één arbeidsplaats voor werknemers uit een kwetsbare doelgroep.
 • De gemeentelijke voorzieningen voor mensen met een laag inkomen zetten we maximaal in om deelname aan de samenleving te bevorderen. We verplichten niemand tot vrijwilligers­werk om een uitkering te behouden, maar bieden indien mogelijk een echte baan.
 • Wij willen werklozen helpen aan een aantrekkelijke, eerlijke en fatsoenlijke baan. We zetten zo nodig het geld in dat mensen anders uit een uitkering zouden krijgen, om hen aan het werk te helpen op een werkervaringsplaats tegen een volwaardig loon.
 • We bieden als gemeente leerwerkplekken en maatschappelijke stages aan en vragen bedrijven in Vught en Cromvoirt hetzelfde te doen. Werkervaringsplekken bieden uitzicht op een reguliere baan maar mogen bestaand werk niet verdringen.
 • We blijven als gemeente betrokken bij de sociale werkvoorziening en de aanbesteding bij WSD blijft voorop staan.
 • Vrijwilligerswerk is van grote waarde. Het mogelijk maken en stimuleren van vrijwilligerswerk en is een verantwoordelijkheid van gemeente en maatschappelijke instellingen.

Zorgen voor elkaar

 • We willen één gemeentelijke thuiszorgorganisatie volgens het voorstel van SP-Amsterdam. Geen markt in de thuiszorg, fatsoenlijke arbeidscontracten en geen 0-urencontracten. De organisatie gaat werken op wijkniveau.
 • We kiezen voor een gemeentelijk sociaal zorgfonds. Daarmee kunnen we bijspringen in geval van schrijnende situaties waarin – als gevolg van de Rijksbezuinigingen – noodzakelijke voorzieningen en gezondheidszorg niet beschikbaar zijn
 • Tot een paar jaar geleden ontvingen chronisch zieken en gehandicapten een compensatie voor de hoge ziektekosten. Het geld daarvoor wordt nu aan iedere gemeente uitgekeerd. De SP vindt dat deze uitkering ook aan chronisch zieken en gehandicapten in Vught en Cromvoirt toekomt (www.socialealliantie.nl).
 • We willen in of bij elke wijk in Vught een Wijk(gezondheids)centrum of –steunpunt. Hierin werken huis­artsen, wijkverpleging, maatschappelijk werk, GGD, thuiszorg, ambulante hulp, jeugdzorg, ouderenzorg en mantelzorg samen en zorgen waar nodig voor een soepele doorverwijzing naar andere zorgverleners.
 • De bekendheid van en de mogelijkheden van de verschillende centra en steunpunten, vergroten we via publicaties. Dat geldt eveneens voor specialisaties zoals bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning.
 • De gemeente moet voorkomen dat mensen zorg gaan mijden om financiële redenen. De sociale teams moeten nog meer dan nu de ruimte en mogelijkheden hebben om op maat te helpen.
 • Er is professionele hulp voorhanden die waar nodig de mantelzorg kan overnemen en er is dagopvang waar patiënten naar toe kunnen zodat mantelzorg verlicht wordt.
 • We steunen en faciliteren mantelzorgers. Daarbij hoort zorgverlof en ontheffing van de sollicitatieplicht bij mantelzorg. De respijtzorg (de mogelijkheid de zorg tijdelijk over te dragen aan professionals) wordt uitgebreid.
 • Wie mantelzorg geeft, heeft extra kosten. Wij willen daarvoor een onkostenregeling.
 • De ingewikkelde situatie rondom de jeugdzorg vraagt extra veel van mantelzorgers. Hun zware taak kan verlicht worden door (tijdelijke) ondersteuning door beroepskrachten.
 • Het gemeentebudget van Vught voor de Jeugd-ggz is nooit op en wachtlijsten zijn verboden. We bestrijden de werkdruk in de jeugd-ggz, de administratie-verdwazing en het ontbreken van tijd voor het stellen van goede diagnoses.

Wonen naast elkaar

De laatste 8 jaar zijn systematisch alle sociale woningen uit alle woningbouwplannen gestreept en verruild voor duurdere koopwoningen. De lange wachttijd op een sociale huurwoning werd daardoor nóg langer. In Vught moeten inwoners momenteel ruim 8 jaar wachten op een betaalbare huurwoning.

 • De komende jaren gaan we hard werken om veel betaalbare woningen te bouwen. De SP verstaat onder betaalbare woningen: vanaf 140.000 (modale 1-verdiener) tot ongeveer 180.000 euro (modale 2-verdieners) voor een koophuis. De SP Vught baseert zich hierbij op de strenge eisen die banken momenteel stellen aan het verkrijgen van een hypotheek.
 • Een betaalbare huurwoning kost in 2018 tussen 230 (1-persoons-) en maximaal 711 euro (meerpersoons huishouden) per maand. Uiteraard is hier een maximaal inkomen aan gekoppeld. Momenteel ligt de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, bij 36.798 euro per jaar.
 • De SP wil dat jongeren in Vught blijven wonen. Vught moet daarom voor starters en/of jonge gezinnen een prettige en betaalbare gemeente worden.
 • We bouwen om die reden sociale huur- en koopwoningen vooral voor deze doelgroep.
 • Vught moet jaarlijks ca 20 statushouders huisvesten. Tot op heden komt de gemeente deze landelijke afspraak niet na. Op het moment dat Vught dat wel gaat doen, komt de lokale huizenmarkt nog meer onder druk te staan. De SP houdt hier rekening mee. Omdat voor deze doelgroep vooral tijdelijke huisvesting beschikbaar moet zijn, wil de SP hiervoor niet alleen woningen maar ook andere leegstaande gebouwen inzetten.
 • Corporaties dienen terughoudend te zijn met de verkoop en sloop van geschikte en betaalbare huurwoningen.
 • De gemeente, de woningstichtingen en een afvaardiging van huurders- en bewonersorganisaties sluiten gezamenlijk een nieuw Lokaal Akkoord.
 •  Bij een wachttijd van 2 jaar of langer stopt de verkoop en sloop van huurwoningen.
 • Sociale huurwoningen worden niet gesloopt zonder instemming van een meerderheid van de betrokken huurders.
 • Slopen mag wat de SP betreft alleen als:
 1. de woningen van aantoonbare slechte kwaliteit zijn;
 2. of wanneer er echt geen huurders meer te vinden zijn voor de woningen;
 3. of als de wachtlijsten door de sloop niet langer worden;
 4. of als daarmee problemen zich niet naar andere wijken verplaatsen;
 5. of als naast een van de genoemde voorwaarden minstens 70% van de bewoners met de sloop instemt.
 • We gaan steeds voor een evenwichtige wijkopbouw. Daarom realiseren we zoveel mogelijk een gevarieerd aanbod aan woningen in de wijken.
 • In de prestatieafspraken zetten we in op lagere huurstijgingen dan het wettelijk maximum, dan wel het binden van de huurverhoging aan een maximale woonquote (het percentage van het inkomen dat een huishouden kwijt is aan huur en bijkomende kosten).
 • In 2018 worden de doelstelling uit de Woonvisie Vught 2016-2019, het nog te actualiseren Meerjarenplan woningbouw en het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2017­-2020 verder uitgewerkt.
 • Rode draad in de Woonvisie 2016 is zoveel mogelijk flexibiliteit om de woonwensen en eisen van onze inwoners te faciliteren. De Woonvisie biedt ruimte en nodigt de corporaties, inwoners, zorgpartners en andere stakeholders uit om hun rol te pakken.
 • Woonwijze brengt in 2018 een bod uit op de Woonvisie en maakt jaarprestatieafspraken voor 2019.
 • In de woningbouwplanning voor 2018 en verder ligt de nadruk op het faciliteren van meerdere doelgroepen, het realiseren van koopwoningen voor starters en gezinnen en het bouwen van sociale huurwoningen en levensloopgeschikte woningen.
 • Prioriteit is daarnaast, nu de woningmarkt fors is aangetrokken, de feitelijke woningbouwproductie ruim baan te geven en daar waar mogelijk te stimuleren door een blijvend vlotte vergunningverlening.
 • Vastgoed wat niet langer nodig is voor maatschappelijke doelen wordt verkocht of herontwikkeld.
 • Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad begint met vermindering van de warmtevraag door isolatie. Op de lange termijn kan dan in de resterende warmtebehoefte worden voorzien door warmtepompen, zonneboilers of door warmtenetten die gebruik maken van restwarmte of geothermie. Hiervoor zijn middelen beschikbaar.
 • In lijn hiermee worden de energieprestatie-eisen (EPC) voor nieuwbouw verder aangescherpt en zal in nieuwbouwwijken niet meer standaard een gasnet worden aangelegd. De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet. 

ENKELE VRAGEN AAN SUZANNE

Wat motiveert jou nog om politiek actief te zijn?

'Het verbaast en ergert me hoezeer ontkend wordt dat het lang niet met iedereen goed gaat. Zelfs in de politiek hoor je verhalen dat iedereen wel een eigen mantelzorger kan regelen en dat de armoede in Vught sterk overdreven wordt. Dan ontken je gewoon dat er mensen zijn die het niet redden zonder hulp van buitenaf. Of het nu om zorg gaat of de voedselbank. Je mag daar nooit je ogen voor sluiten.'

Je zat eerder acht jaar in de Vughtse gemeenteraad voor PvdA-GroenLinks. Waarom je keuze voor de SP?

'Voor mij is de meest mooie wereld een omgeving waarin we met elkaar samenleven zonder oorlog, armoede of honger en waar iedereen wordt beoordeeld op inzet en niet op financieel succes. In die wereld hebben mensen ook respect voor dieren en milieu. Dierenwelzijn staat bij mij heel hoog in het vaandel. Maar ik begrijp dat het welzijn van een kip of varken je weinig doet als je nauwelijks geld hebt om rond te komen en je kinderen te eten te geven. Daarom is het belangrijk dat eerst de armoede de wereld uit geholpen wordt. Ik heb gemerkt dat de SP de partij is die zich het meeste hard maakt voor armoedebestrijding. Daar wil ik graag aan meewerken. Ik wil samen met de leden de Vughtse SP-afdeling verder uitbouwen. We gaan de straat op en met inwoners praten over wat hen dwars zit. Vervolgens gaan we samen met hen aan de slag want meestal weten ze zelf ook de oplossing.'

Buiten de SP ben je ook maatschappelijk actief ….

'Ja, ik heb me altijd beziggehouden met vrijwilligerswerk. Momenteel werk ik bij het Nationaal Monument Kamp Vught en bij de Avulo, de lokale omroep. Daar ben ik vooral betrokken bij het jongerenprogramma Later, en word ik ingeschakeld bij live-uitzendingen vooral als er kinderen en jongeren bij betrokken zijn.'

'Voor elkaar', staat er in grote letters op de SP-posters. Leg eens uit …

'De afgelopen tientallen jaren is de samenleving stap voor stap killer geworden. Waarden als saamhorigheid en solidariteit zijn vervangen door ieder voor zich. Die ontwikkeling willen we keren. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de mensen onderling nog steeds hartstikke sociaal zijn en betrokken bij elkaar. Wat wij willen is dat die houding terugkeert in het bestuur van het land en de gemeenten. De politiek moet zekerheid bieden en mensen samenbrengen in plaats van de verschillen te vergroten en het egoïsme te stimuleren. Dat bedoelen we ermee en daar zetten we ons voor in. In Vught en overal waar we actief zijn.' 

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website