h

Komt de kindergelden (Klijnsma-gelden) ook terecht bij de kinderen?

1 oktober 2019

Komt de kindergelden (Klijnsma-gelden) ook terecht bij de kinderen?

Foto: SP

Door de fractie SP zijn op 18 juni 2019 vragen gesteld met betrekking tot de inzet van de Klijnsma-gelden. Het geld komt in Vught niet volledig terecht bij de kinderen maar voor een groot deel voor het inhuren van een externe kracht (waarom extern?). De SP in Vught vindt dat het geld gebruikt moet worden waarvoor het bestemd is: een extraatje voor de kinderen in Vught die in armoede leven. Lees de vragen van de SP en het antwoord van B&W.

Sinds 2017 krijgen alle gemeenten in Nederland structureel geld van het rijk. In de volksmond beter bekend als de Klijnsma-gelden, omdat het geld door toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma als instrument is ingezet om de armoede onder kinderen te bestrijden. In totaal wordt in Nederland 85
miljoen euro verdeeld.
De Vughtse afdeling van de SP vraagt zich nu af:
1. Welk bedrag de gemeente jaarlijks ontvangt om te besteden aan kinderen die in armoede leven?
Bedragen die via de decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding Kinderen in de gemeentefondsuitkering voor Vught zijn opgenomen:

2017 79.666
2018 80.699
2019 79.231
2020 72.391 (volgens mei circulaire 2019 van het gemeentefonds)

2. Handelt het college conform het bestuursakkoord van SZW en de VNG omtrent de besteding van de Klijnsma-gelden?
Ja. Het college wil dat alle kinderen kunnen meedoen in de samenleving. Centraal in het beleid staat het verbeteren van de leefsituatie en het vergroten van het perspectief van kinderen in armoede. Daarom zijn de aanbevelingen van het onderzoek naar de vrijetijdsbesteding onder Vughtse kinderen in armoede opgepakt. Eén van die aanbevelingen was de aanstelling van een coördinator Kinderen en armoede. Overigens: de decentralisatieuitkering geeft gemeenten de vrijheid voor maatwerk dat past bij de lokale situatie.

3. Op welke wijze zijn de Klijnsma-gelden de afgelopen jaren in onze gemeente ingezet?Vught heeft sinds oktober 2017 een coördinator kinderen en armoede. Deze coordinator is nu voor het tweede jaar werkzaam. Voor de resultaten van het eerste jaar verwijzen we naar de raadsinformatiebrief van 27 november 2018. Daarnaast zijn de middelen besteed aan zwemlessen en aan uitbreiding van de Meedoen-regeling.

4. Is het volledige budget in 2017 en 2018 besteed of heeft u ook nog wat overgehouden? Zoja, zou u kunnen aangeven hoeveel dat dan is geweest en wat er vervolgens met dat geld is gebeurd?
In de Kadernota 2018 en de eerste bestuursrapportage 2017 hebben wij de raad gemeld dat we met minder middelen dan beschikbaar gesteld de doelstellingen uit dit bestuursakkoord voor de gemeente realiseren.
Structureel hebben we € 60.000,- begroot. De middelen voor de uitbreiding van de zwemlessen  zijn in 2017 en 2018 volledig besteed. Doordat een beperktere uren inzet van de coordinator Kinderen en armoede toereikend was, was het beslag op het budget in 2017 en 2018 ongeveer € 25.000,-. Tegelijk hebben we de Meedoen-regeling verruimd en eenvoudiger gemaakt, waardoor het beroep op deze middelen fors is toegenomen. Dit komt voor een substantieel deel ten goede aan gezinnen met kinderen. Daarmee is feitelijk het hele budget
ingezet.

U bent hier