h

Inwonersparticipatie beweegzaal De Springplank

31 maart 2021

Inwonersparticipatie beweegzaal De Springplank

Door de fractie SP zijn op 7 maart 2021 vragen gesteld met betrekking tot inwonerparticipatìe beweegzaal De Springplank.

1. Is er binnen de 100-dagen-participatie-tour, ruimte vrijgemaakt om met de Springplank en belanghebbenden een constructief gesprek te hebben over de vergroening aan deze beweegzaal?In het Klaverblad van 10 februari nodigde het college iedereen uit om een afspraak te maken voor een gesprek. Op basis van deze uitnodiging hebben de Springplank en belanghebbenden geen verzoek ingediend bij het college. Wel heeft het college een 100-dagen gesprek gevoerd met onderwijsbestuurders. Binnenkort hebben wethouders Van de Ven en Potters een afspraak met een aantal omwonenden. Dit staat los van de 100-dagen gesprekken om invulling te geven aan het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord.

2. Heeft het college intenties om dit vergroeningstraject gezamenlijk met de belanghebbenden door te maken? En als deze vraag met een ja kan worden beantwoord, wat voorplannen heeft het college om dit te gaan doen?Tijdens en na realisatie van de beweegzaal is uitgebreid gekeken naar mogelijkheden om deze te integreren in de omgeving. Daarbij is vooral overleg gevoerd met het schoolbestuur en de werkgroep vergroening schoolplein met hierin vertegenwoordigers van ouders en school. Het resultaat daarvan is een nieuwe inrichting van het schoolplein met o.a. een gewijzigde poortconstructie, nieuwe opslag voor spelmaterialen en meer groen op het schoolplein. De integratie van de beweegzaal heeft binnen dit ontwerp een nadrukkelijke rol gehad. Daarmee is het traject van de inrichting van het schoolplein voor de gemeente afgerond. Daarnaast is gekeken naar mogelijkheden om de beweegzaal ook aan de zijde van de parkeerplaats te vergroenen. De mogelijkheden hiervoor zijn echter beperkt. Tijdens het gesprek van de wethouders met omwonenden zal dit nogmaals besproken worden.

3. Is er een mogelijkheid om een spreekwoordelijke streep onder het verleden te zetten van deze ontwikkeling, en dat wellicht een vorm van excuus gemaakt zou kunnen worden naar deze belanghebbenden.Het college wenst ook het traject spoedig, in gezamenlijkheid met de omwonenden, goed te kunnen afronden. De gemeenteraad heeft op 8 november 2018 ervoor gekozen de sobere variant te bouwen. De beweegzaal is conform het genomen besluit gebouwd. Ook belanghebbenden hebben kenbaar gemaakt dat een voorziening dichtbij school voor de leerlingen van basisschool De Springplank belangrijk is. Tijdens de afspraak met belanghebbenden die binnenkort plaatsvindt, gaan beide wethouders in gesprek over verschillende zaken die betrekking hebben op dit traject.

U bent hier