h

Waar blijven de beloofde revolutionaire veranderingen in de Vughtse politiek.

6 juni 2021

Waar blijven de beloofde revolutionaire veranderingen in de Vughtse politiek.

Foto: SP

De SP in Vught begint zich ernstig zorgen te maken of het nieuwe Vughtse college wel gaat doen wat vooraf werd beloofd en de bestuurscultuur in de gemeente Vught fundamenteel gaat veranderen. Fractievoorzitter Dani Smith: “Ik heb er moeite mee dat de echte problemen op de lange baan worden geschoven. Er is vooraf wel een oriëntatieperiode van 100 dagen aangekondigd waarin het college informatie gaat ophalen bij de maatschappelijke organisaties, maar dat wil volgens mij niet zeggen dat in die periode alles gewoon op de oude voet kan doorgaan. Wij beoordelen het college niet op de intenties maar op de resultaten. ”

 

Dani Smith vindt dat het allemaal wel héél veel tijd kost vóór urgente zaken als de woningnood voor jongeren, de problemen in de jeugdzorg, klimaatverandering, het mobiliteitsplan en vooral de manier om de Vughtse burgers beter bij plannen te betrekken, serieus besproken worden. “Er is deze week een extra raadsvergadering ingepland op 22 juli, om vlak voor het zomerreces toch nog wat te doen. Maar nu komen in één raadsvergadering 6 belangrijke onderwerpen aan bod. Het is voor de raadsleden op deze manier toch niet mogelijk deze, best wel ingewikkelde, onderwerpen serieus te behandelen. Dat is toch echte de oude manier van werken: prop op de laatste vergadering voor de zomervakantie zo veel mogelijk controversiële onderwerpen.”

 

Kwalijk

Dani Smith vindt het vooral kwalijk dat er bij de vorming van de nieuwe coalitie vooral is ingezet op verbetering van de participatie door de inwoners, maar dat daar in de afgelopen 5 maanden nauwelijks serieus met de raad over is gesproken, laat staan met de burgers. “Als ik wethouder was geweest had ik de nieuwe visie op participatie niet 5 maanden laten liggen. Er is in de raad alléén over gesproken naar aanleiding van een motie van Gemeentebelangen om te gaan werken met burgerpanels. Wethouder Potters vertelde bij die gelegenheid dat er wel 90 verschillende manieren waren om onze inwoners beter bij de besluitvorming te betrekken, maar ik heb er in de raadsstukken nog niets van teruggezien. Sterker nog, alles gaat gewoon door zoals het in het verleden was. Bij de bijeenkomst die laatst werd gehouden over de bouwplannen voor het ‘Hart van de Baarzen’, waarbij omwonenden grote vraagtekens zetten, kregen de bewoners van dezelfde ambtenaar hetzelfde verhaal te horen als onder het vorige college. Als je met veel poeha hebt aangekondigd: we gaan het helemaal anders doen, dan mag je toch wel verwachten dat er in 5 maanden een andere wind waait. Als de burger daar na 5 maanden nog niets van heeft gemerkt, dan vraag ik me af of je wel zo gecommitteerd bent om het echt anders te gaan doen.”

Lastig dilemma

De vraag is wat had er dan wel moeten gebeuren? Smith: “Ik vraag me af waarom een aantal zaken niet parallel aan elkaar kunnen lopen. Het is een lastig dilemma. Aan de ene kant wil ik niet ongeduldig zijn, maar aan de andere kant vind ik dat er aan de bel getrokken moet worden. Startnotities hadden in de afgelopen maanden voorgelegd kunnen worden aan de nieuwe raad. Dan hadden we als raadsleden ideeën kunnen uitwisselen over beginspraak, burgerbegroting, hoe we burgers interactief bij plannen kunnen betrekken of hoe we ook andere inwoners, dan de ‘usual suspects’ bij de planvorming kunnen betrekken. Nu moeten we als raad  wachten op plannen die door de ambtelijke organisatie in elkaar zijn geknutseld.”

Regionale Energie Strategie

Smith verbaast zich er ook over dat er in Vught zo weinig gediscussieerd is over de Regionale Energie Strategie (RES). De student bestuurskunde die bezig is met zijn ‘Master Public Administraton’ aan de Universiteit van Twente heeft zichzelf intensief verdiept in problemen die zijn ontstaan rond de voorgenomen bouw van 13 enorme windturbines in de Lithse en Geffense polder. Hij vraagt zich af waarom er in Vught zo weinig discussie is geweest over de RES, waarover de gemeenteraad in de komende vergadering een besluit moet nemen, terwijl die toch grote gevolgen kan hebben voor de inwoners. De informatiebijeenkomsten zijn door de coronamaatregelen niet optimaal verlopen, maar Smith heeft het idee dat de discussie toch aanzienlijk beter gevoerd had moeten worden. Zo vraagt hij zich af of de impact die windmolens op de omgeving kunnen hebben wel voldoende in beeld is gebracht, of alle facetten van de energietransitie wel voldoende zijn belicht en ook zet hij vraagtekens bij de aanname dat de plaatsing van 4 windturbines wel voldoende is om aan de Vughtse ‘energieopdracht’ te voldoen.

Pijnpunten

Omdat ook over grote pijnpunten als de nieuwe situatie rond de N65, na de foute berekening van de stikstofuitstoot, en het tekort aan betaalbare woningen, in aanloop naar de nieuwe woonvisie, in de Vughtse politiek niet is gesproken denkt Smith dat de verwachtingen en de uitkomsten scheeflopen. “Het gezamenlijk naar oplossingen zoeken is de afgelopen maanden niet optimaal verlopen. We moeten als politieke partijen samen kijken hoe dat beter kan. Problemen zijn pas op te lossen als je ze bespreekbaar maakt.”

U bent hier