h

Heroverweeg reconstructie N65

20 april 2021

Heroverweeg reconstructie N65

Foto: SP

De SP heeft B&W schriftelijke vragen gesteld vanwege de gemaakte fouten met de berekening van de stikstofuitstoot. Ook is er gevraagd welke verbeteringen in beeld zijn en in welke mate de voorstellen van het Comité N65 en Vught Participeert daarin meegenomen worden.

Hieronder kunt u de vragen lezen die gesteld zijn door de SP Fractie.

Datum: 18 april 2021

Aan: Het college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Vught

Betreft: Stikstofberekeningen en proces reconstructie N65

Geacht College,

Onlangs presenteerde de provincie Noord-Brabant de uitslag van de herberekening van de stikstofuitstoot bij de reconstructie van de N65. Daaruit blijkt een fors hogere uitstoot bij zowel de
bouw-/aanlegfase als de gebruiksfase.

In de Statenmededeling van de provincie Noord-Brabant is daarbij te lezen dat “de samenwerkende partners in dit project (Rijk en gemeenten) ervan overtuigd zijn dat hetgeen is afgesproken nog altijd het meest optimale voorkeursalternatief is voor de reconstructie van de N65 tussen Vught en Helvoirt, binnen het beschikbare budget.”

Daarnaast meldt de provincie dat zij de voorbereidende fase willen gebruiken “om het dossier samen met onze partners, zijnde de gemeenten Vught en Oisterwijk, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, alsmede Rijkswaterstaat, op orde te krijgen. Op deze wijze en doordat wij zelf reeds met verbeteringen komen, hopen we de negatieve consequenties voor de uitvoering van de reconstructie te beperken.”

De SP-fractie heeft hierbij de volgende vragen:
1. Is er contact geweest van de provincie met de gemeente Vught ten aanzien van deze nieuweberekeningen?

2. Zo ja, wanneer en wat was daarbij de inbreng van de gemeente Vught? Op welk beleidskader ofraadsbesluit is deze inbreng gebaseerd en hoe is deze afgestemd met de gemeenteraad?

De SP-fractie merkt op dat de heroverweging van de reconstructie N65 een politiek gevoelig punt is en een belangrijk onderwerp was van de gemeenteraadsverkiezingen. Daar waar partijen direct na
de coalitievorming geen mogelijkheid zagen de plannen te heroverwegen, is een heroverweging op basis van deze nieuwe berekeningen wel degelijk reëel.

3. Kan het college bevestigen dat de nieuwe berekeningen aanleiding kunnen zijn tot een heroverweging en/of aanpassing van de reconstructie N65? Op welke wijze is het college voornemens de gemeenteraad te betrekken bij deze heroverweging?

4. De provincie geeft aan om samen met partners, zoals de gemeente Vught, tot verbeteringen te komen om de negatieve consequenties te beperken. Welke verbeteringen zijn daarbij voor wat betreft de gemeente Vught in beeld? En in welke mate kunnen de voorstellen die gedaan zijn vanuit o.a. Comité N65 en Vught Participeert daarin meegenomen worden?

Ik zie uw antwoord tegemoet,

Namens de fractie van de SP
Dani Smith

U bent hier