h
8 juli 2007

Onrust

We hebben het met elkaar afgesproken: even geen contact. Het is tijd voor rust. Leve het zomereces! Het enthousiasme wil nog niet helemaal zijn plek vinden. Je denkt toe te zijn aan rust maar het voelt vervolgens vooral als onrust. Dagelijkse beslommeringen en vakantieperikelen kunnen afleiden, maar de wereld draait door en het vuur laat zich niet zomaar tot waakvlam degraderen. Het is dan ook meer dat we elkaar met rust laten ondanks wat er gebeurd terwijl we elkaar doorgaans vooral lastig vallen ondanks wat er gebeurd. En dan natuurlijk lastig vallen in de goede betekenis van het woord. Het is dan ook vreemd dat je juist in zo'n rustperiode best wel weer eens lastig gevallen zou wilen worden. De mens zit raar in elkaar.

Lees verder
3 juli 2007

Pardon?

We informeerden vorige week naar de wijze waarop de burgemeester voornemens was om te gaan met hen die gebruik wilden maken van de pardonregeling in Vught. Zouden zij ingeschreven worden in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en daarmee gerigistreerd inwoner worden van Vught met bijbehorende rechten en plichten? En dan hadden we het nog niet over hoe de burgemeester dacht om te gaan met hen die buiten de boot vielen en geen gebruik zouden kunnen maken van de pardonregeling.

Lees verder
8 mei 2007

Minder prudent!

Koninginnedag 2007. Ontvangst van oude en nieuwe "lintjes" op het gemeentehuis, alwaar het gilde zijn groet brengt en de harmonie zijn obade. Ik ben eens op de uitnodiging ingegaan om als raadslid bij dit koninginnedag-event aanwezig te zijn. Dat is dan meteen de laatste keer geweest.

Lees verder
4 april 2007

Laptop

Jawel, het is weer gelukt om nieuws te maken. Het komt allereerst ergens in marge van een gesprek ter sprake dat er momenteel geinventariseerd wordt wie er van de raad een gemeentelijke laptop in bruikleen willen. We staan daar als SP nogal terughoudend tegenover om niet te zeggen dat we het belachelijk vinden als raadsleden die thuis een volwaardige computer hebben staan zo'n apparaat op kosten van de gemeenschap aanvragen. We kunnen ons er hooguit iets bij voorstellen wanneer men niet over een eigen computer beschikt en de middelen niet heeft om er een aan te schaffen. Het raadswerk vraagt steeds meer om digitale verwerking van informatie en een computer is daarmee inmiddels onontbeerlijk. Het is begrijpbaar lastig als je daarvoor afhankelijk bent van anderen. Maar het kan wat ons betreft niet de bedoeling zijn een laptop aan te vragen om deze naast de eigen computer te gebruiken of ter vervanging van de eigen verouderde computer.Dat is dan onze mening. Een mening die niet door iedereen binnen de raad gedeeld wordt en daarmee tot een 7 -tal aanvragen heeft geleid. Vast niet allemaal armlastige personen zonder computer thuis. Jammer, dat wel. Maar om dat nu breeduit in de krant te zetten? Het is toch nog lang geen komkommertijd. Of is het inmiddels altijd kommer en kwel?

Lees verder
20 maart 2007

Politiek Leider

Afgelopen week verliep met de nodige politieke spanning. Dat zat hem niet zozeer in de inhoudelijke behandeling van belangrijke raadsstukken maar meer in de sfeer waarin de beraadslagingen verliepen. Het leek erop dat het college niet zo gecharmeerd was van enkele insprekers die, ondanks hun deelname in de klankbordgroep, de commissie-vergadering aangrepen om hun plan of alternatief er alsnog door te duwen. Het college had wat meer verweer tegen deze handelswijze verwacht terwijl de raadsleden uit de inspraakreacties afleiden dat de communicatie met de burgers nog niet optimaal verloopt. Dat leide tot een oproep tot het tonen van 'politiek leiderschap' aan het adres van ondergetekende. Hetgeen ik interpreteer als een oproep om mijn 'leiderschap' aan te wenden om de raad, of op zijn minst de coalitie, in dit soort situaties wat meer in de pas met het college te laten lopen. Het moge duidelijk zijn dat ik daarvoor pas.Hoe loyaal we ook zijn aan dit college, het college dient zich in openbaarheid en onder democratische controle te verantwoorden. Als het voorstel geen stand weet te houden als gevolg van inspraakreacties is er iets aan de hand met de kwaliteit van het voorstel, danwel met die van de motivatie, danwel met de tot standkoming van het voorstel. Het college zou er dan beter aan doen eerst de eigen handelswijze onder de loep nemen alvorens een beroep te doen op een politiek leider.

Lees verder
26 februari 2007

In alle staten

Gisteren in het Land van Ooit geweest waar de SP de laatste 10 dagen van de verkiezingscampagne inluidde. Een paar duizend SP-ers in het land van Sap de Aardwortel en Ridder Graniet. Het kleurde er prettig rood. Vught was er. Brabant was er en Jan was er. Zelfs even gelegenheid gehad - onder de muziek van Zucco - hem aan te spreken. Hij heeft me beloofd na de verkiezingen eens langs te komen in Vught. Daar gaan we hem dus aan houden. Tegen die tijd zijn we in alle staten.

Lees verder
24 februari 2007

Rode Rick?

Vandaag intervieuw bij 'Avulo fm' met als openingsvraag hoe een SP/VSA/CDA coalitie een VVD-er als burgemeester kan voordragen. Het antwoord ligt natuurlijk voor de hand. We kijken immers naar de persoon en niet naar de partij. De burgemeester moet boven de partijen staan. We zoeken de beste burgemeester voor Vught en niet de beste 'linkse' of 'rode' burgemeester. Maar misschien wordt Roderick nog wel een 'Rode Rick' als hij het beleid van deze coalitie mag uitdragen. We heten hem welkom!

Lees verder
28 januari 2007

Geduld

Geduld is een schone zaak. Maar dat geldt alleen als je er zeker van bent dat het uiteindelijk wel goed komt. Dan is het een kwestie van doorzetten of doorbijten tot het doel gerealiseerd wordt. Het is wel wat anders als het onduidelijk wordt of en hoe het gewenste resultaat bereikt gaat worden. Dan gaat het niet om geduld maar om uitstel. En van uitstel komt - uiteindelijk - afstel. En met dat vooruitzicht wordt ik plots heel ongeduldig.Ik doel hiermee op de door de SP voorgestaane sociale huisvesting in Vught. We waren er helder over in ons programma: "De SP streeft naar minimaal 50% van het aantal woningen in de sociale huursector en van het resterende deel aan koopwoningen: 20% voor starters op de woningmarkt." We vertaalden dat in het bestuursakkoord naar: We bouwen tot 2015 met name goedkope huurwoningen (tot 307 euro/maand), midden huurwoningen (van 307 tot 440 euro /maand) en goedkope koopwoningen (tot 160.000 euro)". Daarbij namen we het 'woonwensenonderzoek 2004' en de ambities verwoord in het Waalbos-convenant als uitgangspunt. Helder denk je dan. College, gemeente aan de slag!

Lees verder
5 januari 2007

Het jaar van het varken

Nieuwjaar is natuurlijk flauwekul. Niet meer dan een toevallig met elkaar afgesproken moment waarop we het ene jaar af sluiten om het volgende te beginnen. Met elkaar? Nou niet echt. Ook over de jaartelling zijn we het niet eens met elkaar. Zo ving het joodse jaar 5767 op 22 september 2006 aan, begint voor moslims op 31 januari 2007 het jaar 1427, vangt op 16 maart voor Hindoes het jaar 1509 aan en vieren chinezen in Nederland op 17 februari 2007 om 17.14 uur hun overgang naar het jaar 4704. Dan start het jaar van het varken.

Lees verder
23 november 2006

Allemaal gefeliciteerd?

Normaal is het zo dat (waar het ook over gaat) je iemand die wint feliciteert en iemand die verliest klop je bemoedigend op de schouder. Zo van: 'Volgende keer beter, joh'. Maar bij verkiezingen is dat heel anders. Bij verkiezingen spreken niet alleen winnaars hun felicitaties uit, maar ook de partijen die hebben verloren! Met een beetje creativiteit lijkt het verlies namelijk gewoon op winst. Zo kijkt het CDA liever naar 'we zijn de grootste partij gebleven' dan het verlies van 3 zetels, heeft de PvdA het liever over 'het signaal van Nederland dat het socialer moet' dan het verlies van maar liefst 10 zetels en put Rutte nog hoop uit de 'consistente boodschap van de VVD' om het verlies van 6 zetels te verwerken. Zo lijken het allemaal winnaars. Zo worden verliezers, slechte verliezers. Dan geef ik geen bemoeidigend schouderklopje. En de 'volgende keer beter, joh' kan ik echt niet over mijn lippen krijgen. Dus feliciteer ik met hen de verliezers met het verlies van hun zetels. Wat maakt het immers uit? Gefeliciteerd CDA met het kleiner worden en toch nog de grootste zijn. Gefeliciteerd PvdA dat met je verlies duidelijk is geworden dat Nederland Socialer moet. Gefeliciteerd VVD dat jullie je boodschap zo consistent hebt uitgedragen dat je zes zetels hebt verloren. Allemaal gefeliciteerd!

Lees verder

Pagina's