h

Nieuws uit 2007

30 december 2007

Wel luierinzameling!

In november werden we nog opgeschrikt door het nieuws dat de luierinzameling per 1 januari 2008 zou stoppen. Het falliecement van het verwerkingsbedrijf (Knowaste uit Arnhem) was er de oorzaak van dat gescheiden verwerking niet langer mogelijk was. Daarmee was ook het nut van gescheiden ophalen verdwenen. Maar wanneer al die luiers in de containers verdwijnen merkt een gezin daar toch wel iets van door dat de container vaker naar de straat moet. Maar gelukkig is er een oplossing gevonden en blijft de gescheiden inzameling - vanaf 1 januari 2008 - gewoon doorgaan.

Lees verder
24 december 2007

Hotel bij de IJzeren Man onafwendbaar?

De rechtbank in 's Hertogenbosch heeft de bezwaren tegen de voorgenomen bouw van een hotel aan de IJzeren Man ongegrond verklaard. Een tegenslag voor alle bezwaarmakers. Teleurstellend ook, want het lijkt te bevestigen dat zo'n buiten proportioneel bouwplan er gewoon kan komen ondanks dat vrijwel iedereen in Vught daar bezwaar tegen heeft. De rechter lijkt te bevestigen wat B&W eerder stelden: er is geen rechtsgeldige grond om de bouwvergunning te weigeren. De SP is er dan ook niet gerust op. We kunnen niet leidzaam toekijken hoe de oever van onze prachtige IJzeren Man voorgoed wordt verpest door dit potsierlijke hotelcomplex. Leidzaam toekijken is iets wat we bij de SP niet kunnen. Dat vraagt dus om actie! Als regels, wetten en rechters ons niet meer helpen moeten we als Vughtenaren laten merken dat we dit niet willen. Het eerste voornemen voor 2008 is gemaakt!

Lees verder
22 december 2007

SP wil meer weten van leegstand in Vught?

In september bereikte de SP berichten over woningen die zonder aanwijsbare reden lang leeg bleven staan. Met de wetenschap dat velen maar wat graag een woning willen in Vught, is dat een onwenselijk situatie. Reden voor de SP om een actueel beeld te krijgen van de leegstand in Vught. Maar dat blijkt niet eenvoudig. Woningstichtingen melden geen leegstand te hebben anders dan de zogenaamde "frictieleegstand" (leeg tijdens wisseling van bewoners) en de gemeente verwijst naar een nieuwe registratie die pas in 2009 inzicht gaat geven over de actuele leegstand. Daar nemen we als SP geen genoegen mee! Er moet meer te zeggen zijn over het aantal woningen dat leeg staat. We stellen daarom aanvullende vragen.

Lees verder
29 november 2007

Verruiming zienswijze termijn in zomervakantie!

De SP heeft de nieuwe Algemene inspraak- en participatieverordening aangegrepen om de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen te verruimen wanneer deze gedeeltelijk in de zomervakantie valt. Het is voor burgers al jarenlang een ergernis dat belangrijke voorgenomen besluiten juist in de zomervakantie ter inzage liggen. Doordat velen in die periode enige weken van huis zijn wordt de reactietijd behoorlijk kort. Zeker wanneer er nog overleg met buurt- of lotgenoten georganiseerd moet worden.
Om dit in de toekomst te voorkomen stelde de SP bij de eerste behandeling van de nieuwe verordening (een initiatief overigens van GB en VVD) voor, de verordening op dit punt aan te passen. In het huidige voorstel is dan ook opgenomen: "een verruiming van de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen naar 8 weken, indien een deel van de termijn binnen de zomervakantie van het lager onderwijs in Vught valt". Als de verordening wordt aangenomen (wat we wel verwachten) is de verruiming van de termijn komende zomer al een feit!

Lees verder
28 november 2007

Geen speciale grondprijs voor sociale woningbouw.


De gemeenteraad stelt elk jaar een zogenaamde grondprijsbrief vast. Traditioneel gaat het daarin over een speciaal tarief voor sociale woningen, waarbij niet wordt gerekend per m2 maar met een minimum grondprijs per wooneenheid. De gemeente meent met een lage grondprijs het extra aantrekkelijk te maken om sociale woningen te realiseren. De SP betwijfelt dat. Immers, zelfs wanneer aan het eind van de exploitatie een sociale woning volledig zou zijn afgeschreven, resteert er altijd een stuk grond dat doorgaans in waarde is gestegen. Mits de grondprijs is gebaseerd op de actuele marktwaarde vormt deze dus geen enkele belemmering om er (ook) sociale woningen op te realiseren. Het goedkoper aanbieden van kavels ten behoeve van sociale woningbouw is vooral een indirecte subsidiëring van woningbouwcoörperaties.

Lees verder
15 november 2007

Meer ruimte voor cultuur en vrijwilligers


Bij de behandeling van de begroting 2008 heeft de SP met de coalitiepartners VSA en CDA een verdubbeling van het budget voor een nieuwe culturele impuls (van 25.000 naar 50.000 euro) binnengehaald. Daarnaast wist de coailitie een verhoging van de subsidie aan verengingen met vrijwiliigers met 50.000 euro te bewerkstelligen. De extra financiële ruimte werd gevonden in de september-circulaire, waarin rijksmiddelen aan de gemeente Vught werden toegezegd die nog niet in de begroting verwerkt waren. Wethouder Kraanen (financiën) liet in de raadsvergadering bovendien blijken dat er ook in de voorliggende begroting nog ruimte zit voor extra ondersteuning van cultuur en vrijwilligersorganisaties.

Lees verder

Pagina's

U bent hier